EU

Проект “Civil Safety - интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“

Интерактивна карта на опасностите в община Овидиу, Румъния и община Шабла, България

Цифровите карти на опасностите на двата региона – община Овидиу, Румъния и община Шабла, България, са модерен и иновативен ИТ продукт, с геореферирани данни. Те се базират на анализ на разнообразни данни (официални регистри, спътникови, сензорни и тн) опасности от пожар, наводнения, земетресения и др. природни бедствия. Можете да достъпите както информация за рисковата експозиция на микро-географско ниво, така и историческа информация за предишни природни бедствия.

Ако искате да сте винаги информирани за потенциалните и текущи опасности в общини Шабла и Овидиу, това е Вашата карта! 

 

За проекта

Проект „Civil Safety - интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Код на проекта: ROBG-393

Договор №.: 79746/12.07.2018

Продължителност на проекта: 24.07.2018 до 23.10.2020 г. 

Обща стойност на проекта: 988 827,18 Евро, от които 840 503,09 Евро от ЕФРР(85%)

 

Проектът е насочен към създаване на иновативно партньорство в трансграничния регион в областта на ранното предупреждаване и реагирането при извънредни ситуации, при което се прилага управление на риска по отношение на качеството и чиито партньори ще разполагат с необходимото специализирано оборудване и умения, които да им позволят да реагират в един от най-важните териториални проблеми - земетресения - и в други извънредни ситуации, имащи за цел да осигурят мерки за защита на хората и да създадат по-безопасен регион.  

 

Основните дейности:

Придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения и пожари;

Разработване на карти на съвместни опасности;

Организиране на обучения за обмен на добри практики;

Разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредни ситуации.

 

Специфичните цели на проекта са:

Създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и реакцията при извънредни ситуации;

Оборудване на местните публични власти със специфично оборудване, необходимо за управление на риска в трансграничния регион, което ще гарантира ефективна намеса в извънредни ситуации;

Придобиване на специализирано оборудване за трансгранично предупреждение на населението при извънредни ситуации, като земетресения, пожари и разработване на общи дигитални карти на опасностите;

Организиране на обучения за обмен на добри практики;

Разпространение на информация, с цел гарантиране повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредни ситуации.