EU

Проект “Civil Safety - интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Софтуерният продукт може да се ползва от два основни вида потребители:

- нерегистрирани потребители;

- администратори.

Настоящият документ описва възможностите за ползване на системата от нерегистрираните потребители.

В този смисъл навсякъде в този раздел понятието „потребител” и неговите производни, се използват със значението на нерегистрирани и/или регистриран потребител.

1. Системни ресурси

Публичната (потребителската) част на Софтуерния продукт се състои от Публичен модул и Модул за търсене.

2. Публичен модул

Публичният модул се отнася до:

2.1. Начална страница, с възможност за представяне на обща информация за проекта в текстови вид; обща информация за двата целеви региона;

2.2. Интерактивна карта с визуализация (заедно и поотделно) на:

- базова подложка;

- меню с възможност за избор на калкулирана информация за опасностите, визуализирана във формата на информационен слой;

- възможност за търсене по определени параметри;

- възможност за представяне на резултатите от извършеното търсене.

3. Избор на калкулирана информация за опасностите и Модул за търсене

3.1. Потребителски интерфейс, който позволява избор на категория опасност от вертикално разположеното меню вляво на екрана и който се отнася до следните категории:

- опасност от заледяване / заснежаване;

- опасност от наводнения;

- опасност от свлачища;

- опасност от горски / полски пожари;

- опасност от земетресения;

- опасност от засушаване;

- опасност от силен вятър;

- опасност от ниски температури.

3.2. Изборът на съответна категория опасност води до зареждане и визуализиране на калкулираната информация на основата страница във формат на съответен информационен слой;

3.3. Позволява както търсене и намиране на актуализирана налична информация в системата, така и разширено търсене, което съчетава няколко критерии за намиране на информация посредством сложен филтър;

3.4. Търсенето е налично върху цялото индексирано съдържание в базата данни (структурирана информация в базата данни).

3.5. Модулът за търсене е достъпен от потребителския интерфейс във форма за търсене.

3.6. Модулът позволява на потребителите възможност за разширено търсене, търсене по всички реализирани критерии (вкл. пълнотекстово търсене).

4. Работа със системните ресурсиИнтерактивна карта

Интерактивната карта визуализира въведените в системата данни за определените категории опасности както под формата на топлинна карта, отразяваща интензитет, така и чрез посочване на тяхното конкретно географско местоположение, съобразно типа на опасността. Всички потребители на Софтуерния продукт имат достъп до интерактивната карта и могат да извършват следните манипулации:

- Да приближават и отдалечават (променят мащаба на) изгледа (Ctrl + Scroll за десктоп устройства; съответно - събиране или отдалечаване на два пръста за мобилни устройства; алтернативно функционалността може да бъде приложена чрез означените като „плюс” и „минус” бутони, разположени в горния десен ъгъл, над картата).

- Да получат повече информация за конкретното рисково събитие, посредствум левия бутон на мишката в рамките на очертанието на опасността на картата.

- Да изберат език, посредством иконите изобразяващи национални флагове, в горния десен ъгъл на колонтитулната част на страницата.

- Да разгънат и използват модула за търсене, посредством достъпване на панела, съдържащ стилизираното изображение на „лупа”, в горния десен ъгъл на колонтитулната част на страницата.

- Да върнат началното състояние на страницата, посредством бутона с надпис „Начало”, в горния ляв ъгъл на колонтитулната част на страницата.

- Да достъпят страница с информация за проекта, посредством бутона с надпис „За нас”, в горния ляв ъгъл на колонтитулната част на страницата.

- Да достъпят ръководството за ползване, посредством бутона с надпис „Ръководство”, в горния ляв ъгъл на колонтитулната част на страницата.